صوت های شب بیست و هفتم صفر هزارو سیصدو نودو پنج

صوت های شب بیست و  هفتم صفر
به نفس حاج عباس طهماسب پور

زمینه

شور ۱

واحد ۱

واحد ۲

شور ۲

روضه اخر جلسه

**برای دانلود روی کلمات  بزنید.**