صوت های شب بیست و دوم صفر هزارو سیصدو نودو پنج

صوت های شب بیست و دوم صفر

به نفس کربلایی یاسین شیخ زاده

زمینه

شور ۱

واحد ۱

واحد ۲

شور ۲

روضه اخر جلسه

**برای دانلود روی کلمات بزنید.**