صوت های شب بیست و سه صفر هزارو سیصدو نودو پنج

صوت های شب بیست و سه صفر

به نفس کربلایی یاسین شیخ زاده

زمینه

شور ۱

واحد ۱

واحد ۲

شور ۲

شور ۳

روضه اخر جلسه

**برای دانلود روی کلمات بزنید.**