مراسم شب نیمه شعبان ۱۳۹۴

نیمه شعبان۹۴

تصویری مراسم شب نیمه شعبان ۱۳۹۴ با نوای کربلایی علی رضایی و سید علی وکیلی

کربلایی علی رضایی – سرود۰۱           مشاهده     دانلود

کربلایی علی رضایی – سرود۰۲           مشاهده     دانلود

کربلایی علی رضایی – سرود۰۳           مشاهده     دانلود

کربلایی علی رضایی – سرود۰۴          مشاهده     دانلود

کربلایی علی رضایی – سرود۰۵          مشاهده     دانلود

کربلایی سیدعلی وکیلی – سرود۰۶    مشاهده     دانلود

کربلایی سیدعلی وکیلی – سرود۰۷    مشاهده     دانلود

کربلایی سیدعلی وکیلی – سرود۰۸    مشاهده     دانلود

کربلایی علی رضایی- سرود۰۹           مشاهده     دانلود

کربلایی سیدعلی وکیلی – سرود۱۰    مشاهده     دانلود